Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

A honlap üzemeltetője a weboldal működtetése során, az oldalon érdeklődő személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást tudjon nyújtani.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Az adatkezelő – a weboldal üzemeltetője – elérhetőségei:

Stella Art Bt.
1155.Bp.Martinovics I. u. 6.
E-mail: stellaart1155@gmail.com
Telefon: +36-20-9678351

Az adatkezelés irányelvei:

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

  A személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik.

  A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.

  A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és csak a szükséges mértékű.

  A személyes adatoknak  pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatok törlésre kerülnek.

  A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tegye lehetővé.

  A személyes adatok biztonsága megfelelő technikai intézkedések alkalmazásával biztosítva van.

  Az adatvédelem elvei minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazásra kerül.

Fontos adatkezelési információk:

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon érdeklődő személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése:

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő .

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. .

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok tárolási módja: elektronikus ill. papír-forma (a számlázás során)

A pontos (cég)név és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettségünk.

Kezelt adatok köre és az adatkezelési adatok konkrét célja:
Név,cég név – azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím – azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Telefonszám – azonosítás,kapcsolattartás
E-mail – azonosítás, kapcsolattartás..
IP cím – technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox  szándékos kipipálásával teheti meg.

 

Ön,- mint érintett személy- tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Megrendelés, számlázás:

Az adatkezelésben érintettek köre a cégünk vevőpartnerei.

Az adatkezelés célja a számla kiállítása, többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése.
Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk kívánsága szerint teljesíteni, ha megadja pontos kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás valamint a számlázás céljából.
Nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak.
A velünk kapcsolatba lépő személyeket, vállalkozásokat, ügyfél partnerként kezeljük.

A adatkezelés jogalapja az Ön beleegyezése !

Domain regisztrátor, tárhelyfenntartó:

3 in 1 Hosting Bt.
2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Adószám: 22206118-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-055290

 

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhely szolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja.
Az adatokhoz csak munkatársunk, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá,
de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhely szolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok:
az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje:
1./a mindenkori számviteli törvény előírása szerint,(számlák selejtezéséig)
2./ a weboldal működésének végéig, valamint a weboldal működtetője és a tárhely szolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint.

Az érintett személy szükség esetén a tárhely szolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

-A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli.
Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

-A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

-A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

-A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Ha Ön jogellenes adatkezelést tapasztal, haladéktalanul értesítse cégünket, mert így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.
Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a  probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu